Fonologia

Semàntica

Morfosintaxi

Comprensió Oral

Pragmàtica

Expressió escrita

Compresió lectora

Ortografia

4 estacions

Per treballar vocabulari relacionat amb les estacions de l´any. Preu: 39,60 € Preu: 19,80 €
veure més

3 bàsics

Per treballar vocabulari d´animals, fruites i roba. Preu: 27,60 €
veure més veure més veure més

Frases en línia

Per treballar l´orientació temporal relacionada amb l´ús dels temps verbals. Preu: 19,50 €
veure més veure més

Verbs amb nivell

Per treballar l´anàlisi de la flexió verbal. Preu: 28,80 €
veure més veure més

Relatius

Per treballar la comprensió oral de les frases relatives. Preu: 29,40 €
veure més veure més

Cares

Per treballar la la interpretació de les expressions facials. Preu: 14,50 €
veure més veure més

3 fonts

Per treballar el pas de la lletra de pal a lligada i a impremta. Preu: 17,90 €
veure més

Còpia 7

Per treballar nombre de lletres de les paraules i posició de lletres. Preu: 16,20 €
veure més veure més veure més

Lectures complicades

Per treballar la importància de l´ordre de les lletres i de les paraules. Preu: 12,80 €
veure més veure més

3 feines

Per treballar l´escriptura de paraules, el nombre de síl·labes i el nombre de lletres. Preu: 35,90 €
veure més veure més

Cert o no?

Per treballar la comprensió lectora de frases i de petites narracions Preu: 24,80 €
veure més veure més

Una de dues

Per treballar parelles de paraules amb dificultat ortogràfica. Preu: 35,50 €
veure més

Grafies complicades

Per treballar l´ortografia de grafies complicades. Preu: 18,30 €
veure més veure més veure més

Comprensió de frases 2

Per treballar la comprensió lectora de frases Preu: 13.20 €
veure més veure més

Immediata

Per treballar la comprensió lectora de petits textos. Preu: 29,50 €
veure més veure més veure més

Sí, però per què? 2

Per treballar la frase causal. Preu: 15,20 €
veure més

Uff!

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 17,50 €
veure més veure més

Quina F1

Per treballar les vocals. Preu: 28,80 €
veure més veure més